ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ

Το ποσοστό εισφοράς των υπαλλήλων από 1/10/2011 ανέρχεται στο 2% επί του συνόλου των συντάξιμων απολαβών τους. Μέχρι τις 30/9/2011 το ποσοστό εισφοράς των υπαλλήλων ανερχόταν στο 0,75% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους μέχρι του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών και πέραν αυτού σε ποσοστό 1,75% μέχρι το ολικό ποσό του μισθού τους. Οι συντάξιμες Απολαβές περιλαμβάνουν το βασικό μισθό, τις γενικές αυξήσεις και το τιμαριθμικό επίδομα των δώδεκα μηνών καθώς και οποιαδήποτε συντάξιμα επιδόματα .

Η αποκοπή δεν επιβάλλεται επί του 13ου μισθού, ούτε επί οποιουδήποτε άλλου ποσού το οποίο δεν περιλαμβάνεται στις συντάξιμες απολαβές. Η εισφορά εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος.

Όταν Υπάλληλος συμπληρώσει 400 μηνιαίες εισφορές στο Ταμείο τότε σταματά να εισφέρει σ΄ αυτό.

Στο κάθε δικαιούχο τέκνο (μικρότερο των 18 ετών ή μικρότερο των 25 ετών αν είναι φοιτητής/τρια) χορηγείται το 16,67% της σύνταξης της χήρας με ανώτατο όριο για 2 τέκνα.

Π.χ. αν η μηνιαία σύνταξη του θανόντος ήταν €2.400 η χήρα παίρνει το 75% Χ 2400 = €1.800 αν έχει και ένα παιδί θα πάρει το 16,67% Χ 1800 = €300.  Αν έχει 2 παιδιά ή περισσότερα παίρνει 2Χ300=600 δηλαδή με δύο παιδιά και άνω η οικογένεια παίρνει τη σύνταξη που θα έπαιρνε ο θανών.

Από την 1/1/1990 τα πιο πάνω εφαρμόζονται και σε καθηγήτριες και σε συνταξιούχες καθηγήτριες, δηλαδή αν αποβιώσει καθηγήτρια, η σύνταξη παραχωρείται στον σύζυγο και τα τέκνα.