ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΟΕΛΜΕΚ

Οικονομική βοήθεια στις οικογένειες αποθνησκόντων μελών

Για τα εν ενεργεία μέλη η οικονομική βοήθεια παρέχεται στην οικογένεια των αποθανόντων μελών με αποκοπή εφάπαξ ποσού €17 από κάθε μέλος. Όλα τα μέλη της ΟΕΛΜΕΚ είναι υποχρεωμένα να συμμετέχουν στο σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας (καταστατικό, άρθρο 11.7).

Τη βοήθεια θα λάβουν τα συγγενικά πρόσωπα όπως ορίζει ο κανονισμός εφόσον προηγουμένως εξοφληθούν τυχόν χρέη του αποβιώσαντος, στο ΣΤΕΛΜΕΚ.

Σε περίπτωση θανάτου άγαμου μέλους η οικονομική βοήθεια παρέχεται στους γονείς και στα αδέλφια του κατ’ ίσα μερίδια.

Σε περίπτωση θανάτου διαζευγμένου μέλους η οικονομική βοήθεια παρέχεται στα νόμιμα άγαμα και στα οικονομικώς εξαρτώμενα έγγαμα παιδιά κατ’ ίσα μερίδια και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κανένα από τα πρόσωπα αυτά στα μη εξαρτώμενα τέκνα κατ’ ίσα μερίδια.

Ειδικό Ταμείο Αλληλοβοήθειας

Αυτό αφορά κάλυψη μέρους εξόδων για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του μέλους ή των εξαρτώμενων παιδιών μέχρι την ηλικία των 21 ετών και του / της συζύγου. Οι πόροι του ταμείου προέρχονται από έσοδα της ΟΕΛΜΕΚ και το ύψος του βοηθήματος μπορεί να φτάσει έως και τις €3.075, εφόσον τα έξοδα υπερβαίνουν τις €6.835.

Ο / Η ενδιαφερόμενος / η υποβάλλει αίτηση εντός έξι μηνών από τη μέρα που έχει υποβληθεί σε θεραπεία ή εγχείρηση, σε ειδικό έντυπο – αίτηση του εν λόγω ταμείου, στο Κ.Δ.Σ. της ΟΕΛΜΕΚ, μέσω του Επαρχιακού του Γραφείου, επισυνάπτοντας και τα σχετικά πρωτότυπα δικαιολογητικά.

Διακοπές Μελών ΟΕΛΜΕΚ

Η Οργάνωση διαθέτει προς ενοικίαση με χαμηλό κόστος διαμερίσματα στην Πάφο και Πλάτρες. Αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της ΟΕΛΜΕΚ και εξετάζονται σύμφωνα με τα καθορισθέντα από την Οργάνωση κριτήρια.

Ετήσια Εκδρομή Μελών στο Εξωτερικό

Για τα μέλη της ΟΕΛΜΕΚ διοργανώνεται κάθε χρόνο το καλοκαίρι 10ήμερη εκδρομή στο εξωτερικό.

Δωρεάν Φοίτηση στα Κ.Ι.Ε.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν το δικαίωμα να εγγράφονται με μικρό χρηματικό ποσό και να παρακολουθούν χωρίς δίδακτρα μαθήματα της επιλογής τους στα Κ.Ι.Ε.

Ταυτότητα Εκπαιδευτικού

Κάθε εκπαιδευτικός με την εγγραφή του στην ΟΕΛΜΕΚ έχει το δικαίωμα να ζητήσει εκπαιδευτική ταυτότητα την οποία μπορεί να χρησιμοποιεί πιθανόν για δωρεάν είσοδο σε Μουσεία του εξωτερικού και για εκπτώσεις σε διάφορα βιβλιοπωλεία της Κύπρου.  Η ταυτότητα εκδίδεται με υποβολή σχετικής αίτησης στα γραφεία της ΟΕΛΜΕΚ.