ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

1. Συμμόρφωση προς τις Οδηγίες και Εγκυκλίους

Ο αντικαταστάτης εκπαιδευτικός υποχρεούται να συμμορφώνεται στις οδηγίες και εγκυκλίους των αρμόδιων εκπαιδευτικών αρχών και υπόκειται στις διατάξεις του πειθαρχικού κώδικα.


2. Άδεια απουσίας

Ο αντικαταστάτης εκπαιδευτικός, δεν μπορεί να απουσιάσει από την εργασία του παρά μόνο για λόγους ανωτέρας βίας (συμπεριλαμβανομένης και ασθενείας) και όχι πέραν των 3 εργάσιμων ημερών. Οι ημέρες απουσίας λογίζονται ως άδεια χωρίς απολαβές. Απουσία πέραν των 3 εργάσιμων ημερών επιφέρει αυτόματα τερματισμό της αντικατάστασης.


3. Επίδομα ασθενείας/ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Ο αντικαταστάτης εκπαιδευτικός δικαιούται επίδομα ασθενείας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην έκταση και προϋποθέσεις που εκάστοτε προβλέπουν οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμοι και οι περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρύθμισης και Τέλη) Νόμοι αντίστοιχα.


4. Αναγνώριση περιόδου άδειας μητρότητας ως εκπαιδευτική υπηρεσία

Ως εκπαιδευτική υπηρεσία για την περίοδο που μία αντικαταστάτρια θα εργαζόταν, αν δεν υπήρχε τοκετός, αναγνωρίζεται η μεγαλύτερη περίοδος που δυνητικά θα μπορούσε να αποδεχτεί να εργαστεί ως αντικαταστάτρια, λαμβανομένων υπόψη των επαρχιών που επέλεξε και της περιόδου που εργάστηκαν οι αμέσως επόμενοι εκπαιδευτικοί στον κατάλογο αντικαταστατών.


Για σκοπούς τεκμηρίωσης της εν λόγω περιόδου, οι αιτήτριες πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


5. Τερματισμός απασχόλησης

Η απασχόληση είναι προσωρινή και θα μπορεί να τερματιστεί οποτεδήποτε, είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργοδοτούμενο, αφού δοθεί η αναγκαία προειδοποίηση σύμφωνα με τον περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμο.

Η ευθύνη για ηλεκτρονική δήλωση τερματισμού υπηρεσίας αντικαταστατών βαρύνει τους ίδιους τους αντικαταστάτες, οι οποίοι έχουν υποχρέωση να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό έντυπο “Δήλωση τερματισμού αντικατάστασης”, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, από την προηγούμενη της ημέρας του τερματισμού της αντικατάστασης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ή και καθόλου ηλεκτρονικής δήλωσης η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν μη επαναδιορισμό του εκπαιδευτικού.

Σε περίπτωση που αντικαταστάτης εκπαιδευτικός διακόπτει τις υπηρεσίες του πριν την ολοκλήρωση της αντικατάστασης, δεν επαναδιορίζεται σε άλλη θέση, πριν από την κανονική λήξη της αντικατάστασης την οποία είχε αναλάβει και εγκατέλειψε.


6. 13ος μισθός

Σε αντικαταστάτες εκπαιδευτικούς καταβάλλεται 13ος μισθός, ίσος με το 1/12 του μισθού για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας. Σε παραιτηθέντες ή απολυθέντες δεν καταβάλλεται 13ος μισθός.


7. Αντίτιμο άδειας ανάπαυσης

Σε αντικαταστάτες εκπαιδευτικούς, μετά την λήξη του σχολικού έτους, καταβάλλεται χρηματικό αντίτιμο που αντιστοιχεί στο 1/12 των 20 ημερών άδειας ανάπαυσης για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας.