ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

1. ΤΙΤΛΟΣ

Το ταμείο αυτό θα αναφέρεται ως το «Ειδικό Ταμείο Αλληλοβοήθειας».


2. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Μέλη του ταμείου είναι όλα τα μέλη της ΟΕΛΜΕΚ, που έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους.


3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Σκοπός του ταμείου είναι η παροχή βοηθημάτων ιατροφαρμακευτικής αρωγής και περίθαλψης σε μέλη ή εξαρτώμενα παιδιά (μέχρι 21 ετών) αυτών ή συζύγους των μελών του ταμείου, για κάλυψη σχετικών εξόδων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.


4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ

Τη διαχείριση του ταμείου και συνεπώς την έγκριση των διαφόρων βοηθημάτων προς τα μέλη – αιτητές, ασκεί το Κ.Δ.Σ. της ΟΕΛΜΕΚ.


5. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Οι πόροι του ταμείου θα προέρχονται από:

α. το 1/10 των ετησίων συνδρομών των μελών.

β. τους τόκους του υπάρχοντος κεφαλαίου.

γ. μεταφορά οποιουδήποτε ποσού από άλλα ταμεία της ΟΕΛΜΕΚ, μετά από

απόφαση της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης των Γενικών Αντιπροσώπων (Π.Σ.Γ.Α.)

δ. οποιεσδήποτε άλλες εισφορές ή δωρεές για τους σκοπούς του ταμείου.


6. ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

α.   Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται αναλόγως του συνολικού ποσού που δαπανά ο αιτητής και το οποίο τεκμηριώνεται από τα επισυναπτόμενα στην αίτηση ιατρικά πιστοποιητικά, αποδείξεις  και λοιπά στοιχεία.

Ως κατώτατο όριο εξόδων ορίζεται το ποσό των 6,835 (έξι χιλιάδων οκτακόσιων τριάντα πέντε ευρώ). Κάθε αιτητής που το συνολικό ποσό των εξόδων του είναι ίσο ή υπερβαίνει το ποσό των €6,835 (έξι χιλιάδων οκτακόσιων τριάντα πέντε ευρώ), δικαιούται βοήθημα ίσο με το 20% του συνολικού ποσού των εξόδων του.  Ως ανώτατο όριο βοηθήματος για κάθε αιτητή ορίστηκε το ποσό των €3,075 (τριών χιλιάδων και εβδομήντα πέντε ευρώ μόνον).

β. Νοείται ότι στο συνολικό ποσό συμπεριλαμβάνεται το ιατροφαρμακευτικό

κόστος, το κόστος περίθαλψης, τα αεροπορικά εισιτήρια σε περίπτωση μετάβασης στο εξωτερικό, τα έξοδα διαμονής κ.λ.π.

γ. Το συνολικό ποσό ετήσιων εκροών από το ταμείο, δε θα υπερβαίνει σε

καμία περίπτωση τα 9/10 των ετήσιων πόρων του ταμείου.
 
δ.   Νοείται ότι:

(i) Ως έτος λογίζεται η χρονική περίοδος από 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

(ii) Προς εξυπηρέτηση του Κανονισμού 6(γ) θα τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας στην εξέταση των αιτήσεων. Αιτήσεις δε θα εξετάζονται, εφ’ όσον έχουν καλυφθεί τα 9/10 των ετήσιων πόρων του ταμείου.

(iii) Οποιαδήποτε αίτηση δεν εξετάστηκε για οποιοδήποτε λόγο κατά το έτος υποβολής της, θα διατηρεί σειρά προτεραιότητας για το επόμενο έτος.


7. Το ταμείο αλληλοβοήθειας  δεν καλύπτει έξοδα θεραπείας, χωρίς νομότυπη

εκδοθείσα απόδειξη πληρωμής (πρωτότυπες αποδείξεις για πιστοποίηση), καθώς επίσης και έξοδα θεραπείας, που αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, στις πιο κάτω περιπτώσεις:

i. Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, εξετάσεις ρουτίνας, θεραπεία ανάπαυσης, εμβολιασμούς, προληπτικές θεραπείες.

ii. Αγορά/εφαρμογή φακών ή φακών επαφής και ακουστικών βαρηκοϊας.

iii. Οφθαλμολογικές και ωτορινολαρυγκολογικές εξετάσεις ρουτίνας, έλεγχος όρασης, θεραπείες ή εγχειρήσεις που σχετίζονται με τη διόρθωση  της οφθαλμικής διάθλασης ή της ακουστικής οξύτητας.

iv. Αγορά καλλυντικών, όλων των ειδών σαπούνια, προϊόντα περιποίησης μαλλιών - τριχόπτωσης, αντισηπτικά προϊόντα, καθώς επίσης και τα έξοδα για οποιαδήποτε μορφή αλλεργίας.

v. Δερματολογικά προϊόντα για κοσμητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και τα προϊόντα που έχουν σχέση με την ακμή οποιασδήποτε μορφής.

vi. Αγορά όλων των ειδών παιδικών τροφών.

vii. Αγορά παρασκευασμάτων έλεγχου βάρους και διαίτης.

viii. Οδοντιατρική θεραπεία, εκτός της απαραίτητης για την αποκατάσταση τυχόν βλάβης από ατύχημα.  Όλα τα φάρμακα που χορηγούνται για την θεραπεία δοντιών και ούλων.

ix. Θεραπείες νευρολογικών, ψυχιατρικών παθήσεων κατάθλιψης, διανοητικών διαταραχών, καθώς επίσης και τα επακόλουθα τους, συγγενείς παθήσεις και επιληπτικές κρίσεις.

x. Εγκυμοσύνη, τοκετό, απόξεση, αποβολή, εξωμήτρια κύηση καθώς επίσης και επιπλοκές ή επακόλουθά τους .

xi. Φαρμακευτική αγωγή ή θεραπεία και εγχειρήσεις σχετικά με τη στειρότητα και γονιμοποίηση, αποβολή (εκτός αν η αποβολή είναι απαραίτητη για την υγεία της εγκύου).

xii. Αντισυλληπτικά και / ή εφαρμογή αντισυλληπτικών μέσων.

xiii. Φυσιοθεραπεία, εκτός της απαραίτητης για επανόρθωση σωματικής βλάβης από ατύχημα.

xiv. Έξοδα θεραπείας ρευματισμών, αρθριτικών, οσφυαλγιών, ισχιαλγιών, μυαλγιών, αυχεναλγιών.

xv. Πλαστικές εγχειρήσεις, εκτός αν γίνονται για την αποκατάσταση τυχόν βλάβης που προξενήθηκε από ατύχημα μετά την εγγραφή του/της, ως μέλους της Οργάνωσης.

xvi. Φυσιοθεραπεία, εκτός αν είναι απαραίτητη για την επανόρθωση σωματικής βλάβης από ατύχημα που συνέβη μετά την εγγραφή του/της, ως μέλους της Οργάνωσης.

xvii. Έξοδα που προήλθαν από συμμετοχή σε επικίνδυνα αθλήματα.

xviii.  Θεραπείες που ξεφεύγουν από το πλαίσιο της συμβατικής ιατρικής.

 

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

α.   Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση εντός έξι μηνών από τη μέρα που έχει υποβληθεί σε θεραπεία ή εγχείριση, σε ειδικό έντυπο - αίτηση του εν λόγω ταμείου, απευθείας στο Κ.Δ.Σ της ΟΕΛΜΕΚ, μέσω του Επαρχιακού του Γραφείου, επισυνάπτοντας και τα σχετικά δικαιολογητικά (πρωτότυπα).

β. Η εκάστοτε οικονομική επιτροπή που ορίζεται από το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ εξετάζει την κάθε αίτηση και υποβάλλει εισηγήσεις προς το ΚΔΣ.

γ. Η όλη διαδικασία περατώνεται και η απόφαση του ΚΔΣ κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο το αργότερο σε τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής

της αίτησης.


9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

α. Βοήθημα παρέχεται μόνο μια φορά για το ίδιο πρόβλημα υγείας.

β. Βάσει του 8(γ), μέλος του ταμείου δικαιούται να υποβάλει αίτηση για παροχή βοηθήματος πριν την πρόωρη ή κανονική αφυπηρέτησή του.

γ. Βοήθημα παρέχεται μόνο για μέλη ή εξαρτώμενα παιδιά (21 ετών) ή συζύγους των μελών, που κατέβαλαν τα έξοδα και έτυχαν της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (αναγκαία η επισύναψη πιστοποιητικού γεννήσεως ή φωτοτυπία πολιτικής ταυτότητας).

δ. Οι δικαιούχοι προ της υποβολής της αίτησης, πρέπει να είναι μέλη της ΟΕΛΜΕΚ για έναν, τουλάχιστον, χρόνο.

10.  ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Η διαχείριση του ταμείου ελέγχεται κατά τον ίδιο τρόπο όπως και τα άλλα ταμεία ή λογαριασμοί που τηρούνται, σύμφωνα με το καταστατικό της Οργάνωσης.

Από την Οργάνωση Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου (ΟΕΛΜΕΚ)

Αρ. Πρωτ. ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΤΕΛΙΚΟ - ΜΑΪΟΣ 2006)