Απόφαση ψηφίσματος ΠΣΓΑ 20ης Ιουνίου 2024 για «Διαφάνεια και αξιοκρατία στην εκπαίδευση»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2024
21/06/24

Απόφαση ψηφίσματος  

«Διαφάνεια και αξιοκρατία στην εκπαίδευση»

ΠΣΓΑ, 20 Ιουνίου 2024

 

Εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε έκθεσή τους, σκιαγράφησαν τα πεδία της εκπαίδευσης στην Κύπρο, στα οποία υπάρχει κίνδυνος διαφθοράς.

Τα πεδία αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το σύστημα αξιολόγησης και προαγωγών των εκπαιδευτικών, τους διορισμούς/τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, τις αποσπάσεις κ.ά.

Λαμβάνοντας υπόψη και τη διολίσθηση της Κύπρου με βάση διεθνείς δείκτες διαφθοράς, καθίσταται αναγκαία η επέκταση της διαφάνειας καθώς και των μηχανισμών εποπτείας των διοικητικών διαδικασιών/αποφάσεων, που αφενός θα περιορίσουν την πιθανότητα εκδήλωσης τέτοιων αρνητικών φαινομένων και αφετέρου θα ενισχύσουν την αξιοκρατία στην εκπαίδευση.

Μέσα στο πιο πάνω πλαίσιο, η ΠΣΓΑ ζητά τη λήψη των πιο κάτω μέτρων:

1)   Την άμεση θεσμοθέτηση Δευτεροβάθμιου Σώματος εξέτασης ενστάσεων για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

2). Τον καθορισμό συγκεκριμένων και διαφανών (όχι γενικόλογων) κριτηρίων για την κατανομή των θέσεων προαγωγής και μονιμοποίησης

3). Τη θεσμοθέτηση Κανονισμών για τις Αποσπάσεις, στις οποίες θα προβλέπονται αξιοκρατικές διαδικασίες, καθώς και η δημοσιοποίηση των ατόμων που είναι αποσπασμένοι.

4). Τη θεσμοθέτηση Κανονισμών για τις τοποθετήσεις και μετακινήσεις Διευθυντών/τριών.

5). Τη θέσπιση Κανονισμών μεταθέσεων, μετακινήσεων και τοποθετήσεων για Αορίστου Χρόνου και Συμβασιούχους Εκπαιδευτικούς.

Η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ εξουσιοδοτεί το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την προώθηση των πιο πάνω μέτρων.

 

 

Λευκωσία,  20  Ιουνίου  2024

Αρ. πρωτ.  ΠΣΓΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024(ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)