facebook
 
 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ
 
Απόφαση ψηφίσματος για την «Τροποποίηση των Κανονισμών Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης», ΠΣΓΑ 20ης Ιουνίου 2019
 
 
 
 
Ημερομηνία: 28-06-2019

 

 

Τ.Θ. 28917,

2084 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΗΛ. 22- 378480 , 22-379590,

ΦΑΞ. 22-379430, 22-379550

E-MAIL: info@oelmek.com.cy

Website: www.oelmek.com.cy

Απόφαση ψηφίσματος για την «Τροποποίηση των Κανονισμών Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης»

ΠΣΓΑ, 20 Ιουνίου 2019

 

Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ (ΠΣΓΑ), η οποία συνήλθε στη Λευκωσία στις 20 Ιουνίου 2019, ενέκρινε το ακόλουθο ψήφισμα σχετικά με την ανάγκη για «Τροποποίηση των Κανονισμών Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης»:

Μετά από δύο σχολικές χρονιές εφαρμογής των νέων Κανονισμών Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, είναι πλέον σαφές ότι κάποιες πρόνοιες, των εν λόγω Κανονισμών, παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα και έχουν αρνητικές παρενέργειες, με αποτέλεσμα την πρόκληση αναστάτωσης στα σχολεία (διοικητικής και οργανωτικής φύσεως), η οποία λειτουργεί σε βάρος των εκπαιδευτικών, των μαθητών/-τριών και ως εκ τούτου χρήζουν άμεσης τροποποίησης. Σημειώνεται ότι η ύπαρξη προβλημάτων από την εφαρμογή των νέων Κανονισμών Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης αναγνωρίζεται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένου και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Μεταξύ των ζητημάτων που θα πρέπει να μελετηθούν σοβαρά και να τροποποιηθούν είναι και τα πιο κάτω:

1. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Θέματα που σχετίζονται με τις αποβολές των μαθητών/-τριών, όπως για παράδειγμα η επίβλεψη των αποβλημένων μαθητών/-τριών από προσωπικό της σχολικής μονάδας ή η μετατροπή του μέτρου της αποβολής σε κοινωφελή εργασία, θα πρέπει να ρυθμιστούν με τρόπο που να μη δημιουργούν προβλήματα στις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς ή να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και υγεία των μαθητών/-τριών.

2. ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Απαγόρευση της μεταφοράς και χρήσης κινητών τηλεφώνων και άλλων έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών στις αίθουσες διδασκαλίας, πέρα από τα όσα ήδη προνοούνται στους υφιστάμενους Κανονισμούς.

3. ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ – ΕΥΠΡΕΠΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Ρυθμίσεις που να διευκολύνουν το έργο των Διευθύνσεων των σχολείων στα θέματα της μαθητική στολής και της ευπρεπούς εμφάνισης των μαθητών/-τριών.

4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ

Κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου δημιουργείται ένα εξαιρετικά πιεστικό και βεβαρημένο σχολικό πρόγραμμα, που εκ των πραγμάτων έχει αρνητικό αντίκτυπο στους/στις εκπαιδευτικούς, στους/στις μαθητές/-τριες και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Τα χρονοδιαγράμματα, που προβλέπουν οι Κανονισμοί είναι τόσο ασφυκτικά, που προκαλούν αγκυλώσεις και στρεβλώσεις σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες, τον προγραμματισμό των σχολικών εργασιών και το τελικό αποτέλεσμα. Κατά συνέπεια, επιβάλλεται η άμεση επανεξέταση και διόρθωση του συνολικού πλαισίου λειτουργίας των σχολείων κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου.

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

Η ενίσχυση και υποστήριξη των μαθητών/-τριών που παρουσιάζουν χαμηλές μαθησιακές επιδόσεις αποτελεί αδήριτη ανάγκη και πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Η ενίσχυση και η στήριξη θα πρέπει να προσφέρεται καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, με αφετηρία την έναρξη κάθε σχολικού έτους. Είναι προφανές ότι οι ανάγκες και τα κενά που παρουσιάζει η συγκεκριμένη ομάδα μαθητών/-τριών δεν μπορεί να καλυφθεί με ένα αποσπασματικό πρόγραμμα εννιά ημερών, μετά που θα παραπεμφθούν σε ανεξετάσεις. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται η επανεξέταση και συζήτηση του συνολικού πλαισίου της εκπαιδευτικής υποστήριξης και ενίσχυσης που προσφέρεται σε αυτούς τους/τις μαθητές/-τριες και η συνακόλουθη τροποποίηση των Κανονισμών.

6. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Θα πρέπει να επανεξεταστούν και διορθωθούν πολλές από τις μεταβατικές διατάξεις οι οποίες περιέχονται στη Νομοθεσία και αφορούσαν, κυρίως, τον πρώτο χρόνο εφαρμογής – μεταβατική περίοδος - των εν λόγω Κανονισμών.

 

Η ΠΣΓΑ εξουσιοδοτεί το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ να προβεί στις δέουσες ενέργειες έτσι ώστε να επισπευσθεί ο διάλογος που βρίσκεται σε εξέλιξη με όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς και να προωθηθούν οι όποιες τελικές εισηγήσεις επί των πιο πάνω, αλλά και άλλων θεμάτων, στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση, το συντομότερο δυνατόν.

 

Ο  Πρόεδρος                                               Ο  Γεν.  Γραμματέας

Κώστας Χατζησάββας                            Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Λευκωσία,     25  Ιουνίου  2019

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ